Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Společně ke kvalitě

 Logo

Název projektu:

Společně ke kvalitě

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000751

Příjemce dotace:

Domov důchodců Dvůr Králové n. Labem

Doba realizace:

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Plánovaná částka:

2.714.683,75 Kč

Prioritní osa OPZ:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva OPZ č.:

23 - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Financování:

Financováno z OPZ a ESF


Cíl projektu
:

Implementovat v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem systém řízení a rozvoje kvality, jehož prostřednictvím dojde ke zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb a všech souvisejících činností.

 Dílčí cíle pokrývaly hlavní oblasti zavádění systému kvality:

 • zhodnotit současný stavu procesů v organizaci pomocí analýzy současného stavu,
 • definovat požadované cílové stavy,
 • vytvořit a realizovat plán implementace systému řízení kvality,
 • motivovat a podpořit pracovníky při zavádění systému řízení kvality a podpořit zavádění systému samotného,
 • vyhodnotit dosažené výsledky a formulovat závěry.

 Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – Domov Důchodců Dvůr Králové nad Labem
 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

 Klíčové aktivity:

 • KA 1 - Analýza současného stavu
 • KA 2 - Definice požadovaných cílových stavů
 • KA 3 – Vytvoření plánu implementace systému
 • KA 4 – Realizace plánu implementace systému
 • KA 5 – Evaluace a závěry
 • KA 6 – Podpora realizace plánu implementace

 Hlavní výstupy z aktivit:

 • Analýza současného stavu
 • Definice požadovaných cílových stavů
 • Plán implementace
 • Příručka rozvoje kvality (produkt – indikátor) – Příručka rozvoje kvality 2018
 • Závěrečná zpráva z auditu

V Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem jsou dlouhodobě realizovány různé dílčí aktivity, jejichž cílem je zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Organizace se rozhodla dobrovolně zvyšovat kvalitu své práce nad rámec stanovený zákonnými předpisy a připojila se k národní strategii rozvoje sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt si klade za cíl vytvořit jednotnou a vzájemně propojenou strukturu (systém řízení kvality), která umožní všechny aktivity zvyšující kvalitu poskytovaných služeb realizovat ve vzájemných souvislostech a návaznostech a poskytne pracovníkům odpovídající nástroje pro rozvoj a zvyšování kvality.

Realizace projektu povede k větší efektivitě při poskytování sociálních služby a zvyšování její kvality. Bude se zvyšovat přínos Domova i v širším smyslu jako důležitého člena sítě poskytovatelů sociálních služeb. Organizace bude jedním z důležitých partnerů svého zřizovatele, nejen „závislou organizací“, lépe připravený plnit stanovené cíle.

Projekt byl podporován zřizovatelem organizace (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) a navazuje na trendy a strategie MPSV – například na strategie týkající se sociálního začleňování a podpory poskytovatelů k dobrovolnému využívání modelů kvality.