Cílová skupina

Dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se v Domově poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj.

Naší cílovou skupinu tvoří zejména senioři nad 65 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

A zároveň:

  • nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči a netrpí infekčním onemocněním
  • netrpí významnou poruchou osobnosti, která by znemožňovala soužití s ostatními uživateli

Dle individuálního posouzení lze poskytnout službu i osobě blížící se stanovené věkové hranici, pokud její závislost na pomoci s ohledem na zdravotní stav je shodná jako u osob uvedených výše.