Postup pro přijetí nových uživatelů

Žadatelé či jejich rodiny se mohou obrátit na jakéhokoliv sociálního pracovníka Domova, který v rámci základního sociálního poradenství s rodinou žadatele či samotným žadatelem probere jeho nepříznivou sociální situaci, navrhne možnosti řešení, které jsou v dané situaci nejvíce schůdné či natrasuje žadatele na návaznou sociální službu, která odpovídá jeho specifickým potřebám.

K zařazení do evidence žadatelů je zapotřebí doručit do Domova výše uvedené, vyplněné dokumenty.

Kritéria výběru z evidence žadatelů:

 • Evidence obsahuje dokumenty: Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemců, Žádost o umístění, Vyjádření lékaře, Záznam ze sociálního šetření, Oznámení o odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů a Oznámení o zařazení do evidence žadatelů.
 • O přijetí do zařízení bude brána v úvahu sociální naléhavost žadatele a v případě více naléhavých žádostí potom i datum podání/přijetí žádosti do evidence a postupně pak další kritéria (jako např. dostupnost pečovatelské služby, vztahy s rodinou apod.). Pokud zájemce do zařízení nástup odmítne a bude chtít nastoupit až později, bude vyhověno dalším zájemcům.
 • Akutní zájemci jsou upřednostňováni před ostatními zájemci.
 • O možnosti nástupu do zařízení je zájemce informován a je s ním sjednáno sociální jednání, které směřuje k podpisu Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pravidla pro práci s akutními zájemci na uvolněná místa v domově:

 • Akutním zájemcem se rozumí zájemce odmítnutý z důvodu naplněné kapacity, jehož tíživá životní situace vyžaduje okamžitou podporu naší sociální služby.
 • Seznam akutních zájemců – jedná se o seznam přibližně 10 nejpotřebnějších zájemců o poskytování sociální služby, u kterých došlo k ověření potřebnosti, vzájemnému informování, vyjednávání osobních cílů a potřebné podpory a kteří i přes nemožnost okamžitého zahájení poskytování služeb projevili trvalý zájem o služby organizace.
 • Aktualizace seznamu akutních zájemců – seznam je aktualizován na základě práce s akutními zájemci, která obnáší pravidelné informování o současném stavu a aktualizováním údajů ze strany zájemců.
 • O zařazení nebo vyřazení a dále o pořadí zájemců v seznamu akutních zájemců rozhoduje tým pracovníků (složený ze sociálního pracovníka, vedoucí úseku přímé péče a ředitelky) na základě zjištěných informací získaných během jednání s žadatelem.
 • V případě uvolnění kapacity vybírá tým pracovníků ze seznamu akutních zájemců vhodného zájemce. Pokud se v tomto seznamu nevyskytuje vhodný klient (pohlaví, nutnost doléčení, náhlá změna situace směřující k odložení nástupu apod.), tak následuje výběr z evidence žadatelů, kde je rozhodujícím kritériem sociální naléhavost a následně potom datum podání žádosti.
 • Konečné rozhodnutí o zahájení spolupráce v rámci poskytování služeb (nástup do zařízení) je v kompetenci ředitelky zařízení a děje se formou podepsání smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Se zájemcem o službu můžeme odmítnout uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Oznámení o nepřijetí obsahuje písemné oznámení s uvedeným konkrétním důvodem odmítnutí. Zájemci je poskytnuta možnost se k rozhodnutí vyjádřit. Pokud s odmítnutím nesouhlasí, je mu nabídnuto osobní jednání, na kterém mu jsou důvody odmítnutí vysvětleny.

Odmítnutí zájemci jsou evidováni, kopie rozhodnutí se zakládá k dokumentaci zájemce.

Odmítnutému zájemci je poskytnuto základní sociální poradenství a jsou mu nabídnuty jiné vhodné sociální služby pro řešení jeho nepříznivé sociální situace.