Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů, právní důvody

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s následujícími zásadami:

  1.  zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem,
  2.  zásada účelového omezení – osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
  3.  zásada minimalizace údajů – zpracování osobních údajů je přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
  4.  zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, musí být bezodkladně zlikvidovány nebo opraveny,
  5.  zásada omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
  6.  zásada integrity a důvěrnosti – osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Předpokladem pro zákonné zpracování údajů o subjektech je splnění právního důvodů, tedy zpracování osobních údajů na základě:

  • splnění požadavků legislativy,
  • dodržení smluvních závazků;
  • na základě uděleného Souhlasu od subjektu;
  • na základě oprávněného zájmu Domova.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. RadeK Pomije, MBA

Jankovcova 1587/8b

170 00 Praha 7